Is uw kind

jaar oud? Meld uw kind dan aan bij een basisschool in Den Haag

Veelgestelde vragen

Vragen van ouders

Vragen van scholen


Algemeen

Waarom is de procedure Eén Aanmeldleeftijd er?

De procedure heeft als doel:

  1. het bevorderen van gelijke(re) kansen voor ouder(s)/verzorger(s) bij aanmelding en toelating van hun kind op de basisschool van keuze;
  2. het vergroten van transparantie in de richting van ouder(s)/verzorger(s) als het gaat om de wijze en het tijdstip van aanmelden, de toelatingscriteria en het moment van toe- dan wel afwijzing;
  3. ouder(s)/verzorger(s) voldoende gelegenheid c.q. tijd bieden om een schoolkeuze te kunnen maken;
  4. het voorkomen van meervoudige aanmeldingen op scholen en als gevolg hiervan vervuilde wachtlijsten;
  5. een uniforme werkwijze voor ouder(s)/verzorger(s) en scholen met betrekking tot de aanmelding.

Voor welke kinderen is de regeling van toepassing?

Kinderen geboren op of na 1 oktober 2012 en die naar groep 1 van een Haagse basisschool gaan. 

Wanneer is de regeling ingegaan?

De regeling is ingegaan in op 1 januari 2013. 
Vanaf 1 oktober 2013 registreert u alle aanmeldingen voor groep 1 in de aanmeldapplicatie. 

Voor welke scholen geldt de regeling?

Voor alle basisscholen in Den Haag, met uitzondering van basisscholen Wolters en Montessorischool Waalsdorp. De regeling geldt in beperkte mate voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. De regeling geldt niet voor internationale scholen.

Wat is een leerlingplafond?

Het maximaal aantal vierjarige leerlingen dat een school kan plaatsen in groep 1. Het leerlingplafond wordt vastgesteld door de directie van de school. Het leerlingplafond wordt drie jaar voor aanvang van het betreffende schooljaar vastgesteld. 

Wanneer moet ik het leerlingplafond bepalen?

U bepaalt jaarlijks rond mei het leerlingplafond, uiterlijk drie jaar voor aanvang van het schooljaar, tijdens de invoerperiode van de Scholenwijzer.

Waar moet ik het leerlingplafond invoeren?

U dient het leerlingplafond jaarlijks in te voeren in de Wegwijzerapplicatie, tijdens de invoerperiode voor de Scholenwijzer.

Ik hanteer geen leerling plafond. Wat nu?

U kunt een fictief hoog getal invoeren in de Wegwijzerapplicatie.

Wie moet welke brieven versturen naar de ouders?

De gemeente stuurt de volgende brieven:
- de oproepbrief als een kind ongeveer 11 maanden is waarin ouders/verzorgers worden gevraagd om hun kind aan te melden op de school van voorkeur.
- een herinnering van de oproepbrief als ouders geen gehoor geven aan de eerste oproepbrief
- een brief als een kind drie jaar is geworden en nog niet is aangemeld op een basisschool

Alle andere brieven verstuurt de school via de applicatie. Deze genereert de brieven automatisch en mailt u deze toe op uw correspondentie e-mailadres.

Móeten ouders hun kind aanmelden als het één jaar oud is?

Nee, aanmelden voor groep 1 kan ook als het kind twee, drie of vier jaar oud is. Het is mogelijk dat sommige scholen dan geen plaats meer hebben. Ook deze aanmeldingen registreert u in de aanmeldapplicatie. Aanmelden voor de eerste verjaardag kan niet.

Wat moet ik doen als ouders een kind willen aanmelden dat niet onder de regeling valt?

Voor deze kinderen gelden de nieuwe afspraken niet. U kunt de aanmelding afhandelen op de manier die u gewend was voordat deze nieuwe afspraken van kracht werden.

Waar vinden ouders de toelatingscriteria van een school?

De toelatingscriteria staan in de Scholenwijzer (www.denhaag.nl/scholenwijzer), in de schoolgids en op de website van de school.

Waar kunnen ouders zien hoeveel plaatsen een school beschikbaar heeft in groep 1?

Dit is te vinden in de digitale Scholenwijzer op www.denhaag.nl/scholenwijzer

Wat moet ik doen als mijn school meerdere vestigingen heeft?

De gegevens in de Wegwijzerapplicatie zijn leidend. Als u daarin voor beide vestigingen een eigen leerlingplafond heeft aangegeven, betekent dit dat uw school ook in de Aanmeldapplicatie meerdere vestigingen heeft. Krijgt uw school binnenkort meer of minder vestigingen? Neem dan contact op met de helpdesk om de consequenties voor de aanmeldapplicatie te bespreken.  

Wie hebben deze afspraken gemaakt?

De afspraken zijn gemaakt door de wethouder van Onderwijs van de gemeente Den Haag en de Haagse schoolbesturen.

Aanmelden

Wat is de aanmeldperiode?

De aanmeldperiode is de periode tussen 1 oktober en 30 september waarin toekomstige leerlingen één jaar oud worden.

Wat is de toelatingsperiode?

De toelatingsperiode is de periode van 1 oktober tot 14 oktober. In deze periode bepaalt u welke kinderen op uw school worden toegelaten. Dit doet u in de applicatie op basis van uw toelatingsbeleid. Op uiterlijk 21 oktober moet u de ouders hebben ingelicht over de voorlopige toelating of afwijzing van hun kind op uw school.

Wanneer moet ik een aanmelding invoeren in de aanmeldapplicatie?

Zo snel mogelijk. Ouders krijgen namelijk per brief een bevestiging dat hun kind is aangemeld. Die brief wordt door de aanmeldapplicatie gemaakt voor u. Uw school moet de brief versturen. Als ouders die brief niet snel krijgen, zullen ze de school vragen naar die brief.
Alle aanmeldingen moeten worden verwerkt in de applicatie, ook als het betreffende kind niet voldoet aan uw eventuele toelatingsbeleid.

Wat gebeurt er als ik aanmeldingen pas later ga invoeren in de aanmeldapplicatie?

Dit kan verschillende gevolgen hebben:

  1. Ouders krijgen een herinneringsbrief als hun kind niet bekend is in de aanmeldapplicatie. Het is vervelend voor ouders en de school als deze brief onterecht wordt verstuurd, enkel omdat de school de aanmelding niet direct heeft ingevoerd in de aanmeldapplicatie.
  2. Het aantal beschikbare plaatsen op uw school, welke in de Scholenwijzer staat vermeld, is niet up to date. Ouders krijgen hierdoor geen goed beeld van de stand van zaken op uw school.
  3. Zolang een aanmelding op uw school niet verwerkt is in de aanmeldapplicatie, kan een kind ook worden aangemeld op een andere school. Deze tweede aanmelding wordt vervolgens in de applicatie als eerste aanmelding gezien. De andere school krijgt geen melding dat het kind reeds op uw school is aangemeld.

Zorg daarom dat u als school elke aanmelding direct verwerkt in de aanmeldapplicatie (bijvoorbeeld door een aanmeldgesprek met ouders in de buurt van een computer te voeren).

Voor één-jarige kinderen bepaalt u vanaf 1 oktober en uiterlijk 14 oktober welke aangemelde kinderen wel en niet worden toegelaten op basis van uw toelatingsbeleid. Dit kan via de aanmeldapplicatie. Voor kinderen die op latere leeftijd aangemeld worden, kunt u direct toelaten of afwijzen, maar uiterlijk binnen zes weken.

Wanneer stuur ik ouders een bevestiging van hun aanmelding?

Zo snel mogelijk. U kunt de aanmelding ook tijdens het gesprek invoeren in de applicatie en de brief direct printen en aan de ouders meegeven.

Noteer ik de aanmeldingen ook in het Leerling Administratie Systeem (LAS)?

Aanmeldingen worden in ieder geval genoteerd in de Aanmeldapplicatie. De te noteren gegevens komen overeen met de gegevens in het LAS en kunnen na toelating van het kind eenvoudig worden getransporteerd van de Aanmeldapplicatie naar het LAS.

Er zijn voordelen om de gegevens vlak voor de eerste schooldag over te hevelen naar uw LAS. Zo heeft u altijd de meest recente gegevens in uw LAS staan.

Esis en ParnasSys zijn voorbeelden van Leerling Administratie Systemen.

Hoe weet ik zeker dat een kind niet op meerdere scholen is aangemeld?

Als een ouder een kind komt aanmelden, voert u de gegevens in (via BSN of naam/geboortedatum) in de Aanmeldapplicatie. De Aanmeldapplicatie vult vervolgens automatisch gegevens in van het betreffende kind. Deze gegevens komen uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Den Haag.

De Aanmeldapplicatie controleert bovendien of een kind al op een andere basisschool in Den Haag is aangemeld. U ziet dit in de applicatie vermeld staan op het veld waar u de gegevens van het kind invult. Rechts boven staat een 'geeltje' met informatie over dit kind. U kunt, na overleg met de ouders, deze aanmelding overnemen. Dit betekent dat de eerdere aanmelding vervalt. De school waar eerder werd aangemeld krijgt hier automatisch bericht van.

De aanmeldapplicatie zorgt ervoor dat een kind op maximaal 1 school tegelijk aangemeld is. 

Kan ik aanmeldingen weigeren?

Nee, u mag geen aanmeldingen weigeren.
Alle aanmeldingen die u ontvangt van alle kinderen geboren na 1 oktober 2012 die worden aangemeld voor groep 1, moet u verwerken in de applicatie. Ook als het kind aan geen enkel toelatingscriterium voldoet of u geen plaats meer heeft.

U kunt ouders uiteraard wel informeren over uw toelatingsbeleid, het leerlingplafond en het aantal aanmeldingen tot nu toe. Zo verduidelijkt u de kans op toelating.

We hebben ons leerlingplafond bereikt. Wat moet ik doen met nieuwe aanmeldingen?

Heeft u meer aanmeldingen dan uw leerlingplafond? Ook dan mag u nieuwe aanmeldingen niet weigeren. De afspraken van Eén Aanmeldleeftijd zijn er juist op gericht om ieder kind tijdens de aanmeldperiode evenveel kans te geven om op de school van voorkeur te komen.

Een kind dat zich in de aanmeldperiode op 3 oktober 2015 heeft aangemeld, maakt net zoveel kans als een kind dat zich eind september 2016 gaat aanmelden.
 U laat toe aan de hand van uw toelatingsbeleid en mag dus geen ‘nee’
 verkopen als het aantal aanmeldingen uw leerlingplafond overtreft.

U kunt ouders wel kunt informeren over uw toelatingsbeleid en de kans dat hun kind daadwerkelijk wordt toegelaten, maar u mag geen aanmeldingen weigeren.

Wat moeten ouders meenemen als ze hun kind willen aanmelden?

Een kind vinden in de Aanmeldapplicatie kan op twee manieren: met het burgerservicenummer (BSN) of met naam en geboortedatum. Ouders hoeven geen legitimatiebewijs of ander officieel document mee te nemen als ze hun kind willen aanmelden.
Ook de oproepbrief hoeft niet meegenomen te worden.

U ziet in de Aanmeldapplicatie na aanmelding een aantal gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) verschijnen. Deze gegevens kunt u zelf aanvullen met bijvoorbeeld roepnaam of e-mailadres. 

Bij de definitieve toelating na de derde verjaardag dienen ouders een door de overheid verstrekt document met voornaam, achternaam en BSN te tonen van hun kind. Dit kan een identiteitsbewijs zijn of het bewijs van geboorteaangifte.

Moeten ouders de oproepbrief meenemen?

Nee.
Een kind aanmelden en vinden in de Aanmeldapplicatie kan op twee manieren: met het burgerservicenummer (BSN) of met naam en geboortedatum. U kunt ook altijd via een lege kindkaart een kind aanmelden.

Kunnen ouders die de oproepbrief hebben ontvangen, gelijk hun kind aanmelden?

Nee.
Kinderen kunnen alleen worden aangemeld tussen hun eerste verjaardag en 30 september daarop volgend. Ouders die al een oproepbrief hebben ontvangen, maar waarvan het kind nog geen één jaar oud is, kunnen hun kind nog niet aanmelden.
Voorbeeld: het kind word op 4 april één jaar, dan kan hij/zij worden aangemeld van 4 april t/m 30 september van datzelfde jaar.

Er is een uitzondering.
Kinderen die in juli, augustus en september geboren zijn, krijgen de oproepbrief eind juni. Ouders mogen deze kinderen aanmelden vanaf 1 juli. Zo hebben ook deze ouders, ondanks de zomervakantie, voldoende tijd om hun kind aan te melden.
Voorbeeld: het kind word op 28 augustus één jaar, dan kan hij/zij worden aangemeld vanaf 1 juli t/m 30 september.

Wanneer moeten kinderen die één worden in juli, augustus of september jaar worden zich aanmelden?

Kinderen die één jaar worden in juli, augustus of september ontvangen eind juni de oproepbrief en kunnen hun kind vanaf 1 juli tot en met 30 september aanmelden.

Kunnen ouders die buiten Den Haag wonen hun kind aanmelden?

Ja. 
Kinderen die bij aanmelding niet in Den Haag wonen meldt u gewoon aan in de aanmeldapplicatie, mits zij één jaar oud zijn. U zoekt in de applicatie op BSN of op achternaam en geboortedatum. Het BSN staat onder andere op identiteitsbewijzen en de pas van de zorgverzekeraar. Als de applicatie de invoer niet herkent, ziet u een link in uw scherm naar 'lege kindkaart'. Hiermee kunt u dan de aanmelding invoeren zonder BSN.

 

Kan een kind zonder BSN aangemeld worden?

Ja.
Ook kinderen zonder Burgerservicenummer (BSN) meldt u aan in de aanmeldapplicatie. Dit kan met een zogenaamde ‘lege kindkaart’ waarop u zelf gegevens invult. Als eerste zoekt u op naam en geboortedatum. De applicatie zal deze invoer niet herkennen uit het BRP. U ziet een link verschijnen naar een 'lege kindkaart'. Hierop vult u zelf alle gegevens in van het kind. 

De gemeente wordt automatisch via de applicatie ingelicht en zal de gegevens van dit kind controleren en u op de hoogte stellen van de juiste gegevens.

Wat heb ik nodig om een kind aan te melden in de applicatie?

Als een ouder een kind komt aanmelden, voert u de gegevens in (via BSN of naam/geboortedatum) in de Aanmeldapplicatie. De Aanmeldapplicatie vult vervolgens automatisch meer gegevens in van het betreffende kind, zoals naam en adres. Deze gegevens komen uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Den Haag.

Als de BSN niet klopt of ontbreekt dan meldt u het kind aan via een 'lege kindkaart'. De gemeente wordt automatisch via de applicatie ingelicht en zal de gegevens van dit kind controleren en u op de hoogte stellen van de juiste gegevens.

Toelaten

Wanneer is de toelatingsperiode?

De toelatingsperiode is de periode van 1 t/m 14 oktober. Van alle kinderen die met één jaar in de aanmeldperiode zijn aangemeld, bepaalt elke school in deze periode welke kinderen worden toegelaten en welke niet. Dit doet u aan de hand van uw toelatingsbeleid. Ouders moeten voor 21 oktober zijn geïnformeerd over uw besluit.

Wat is het toelatingsbeleid? Waaruit bestaat het?

Binnen de kaders van de wet door de school geformuleerde spelregels over welke kinderen wel en welke niet worden toegelaten en in welke volgorde kinderen worden toegelaten.
Het toelatingsbeleid kan bestaan uit toelatingscriteria en voorrangsregels. Als er meer kinderen voldoen aan uw toelatingscriteria dan u plaats heeft in groep 1, gelden de voorrangsregels. Heeft u dan nog steeds teveel kinderen, dan kunt u overgaan tot loting. 
Uw school bepaalt zelf de manier van loten, het convenant Eén Aanmeldleeftijd schrijft geen verplichte vorm voor.

Waar moet ik het toelatingsbeleid publiceren?

Het toelatingsbeleid van de school moet in ieder geval worden gepubliceerd in de digitale Scholenwijzer. Dit kunt u invullen in de Wegwijzerapplicatie. Een school kan er voor kiezen het beleid daarnaast ook te vermelden in bijvoorbeeld de schoolgids en/of op de eigen website.

Kan ik het toelatingsbeleid en de -criteria wijzigen?

Ja, de (G)MR mag hierover advies geven.
Let hierbij wel kinderen die zijn aangemeld in een periode waarin een bepaald toelatingsbeleid is gecommuniceerd. Als u dit toelatingsbeleid wijzigt, vallen de aanmeldingen die al zijn gedaan nog onder het oude toelatingsbeleid.

Een toelatingscriterium bij ons is 'een kind moet in dezelfde wijk/postcodegebied wonen als de school'. Word ik geïnformeerd als ouders tussentijds verhuizen?

Ja.
U krijgt een melding als een kind dat in de applicatie is vermeld, verhuist.

Maakt het voor de kans op toelating nog uit op welk moment in de aanmeldperiode een kind wordt aangemeld?

Nee.
Alle aanmeldingen in de aanmeldperiode worden gelijk behandeld. Het toelatingscriterium 'wie het eerst komt...' is in deze periode niet mogelijk. Na de aanmeldperiode kunnen kinderen direct worden toegelaten of afgewezen. U moet de ouders dan binnen zes weken informeren.

Wanneer bepaal ik of een kind is toegelaten?

Voor kinderen die zijn aangemeld tijdens de aanmeldperiode bepaalt u van 1 oktober t/m 14 oktober welke kinderen u voorlopig toelaat. Voor kinderen die na de aanmeldperiode worden aangemeld, informeert u ouders binnen zes weken over voorlopige toelating of afwijzing.

Moet ik de brieven per post sturen? Of mag ik een print meegeven of per e-mail versturen?

Ouders dienen een schriftelijke bevestiging te krijgen van een aanmelding, afwijzing, annulering of (voorlopige) toelating. Dit kan per post of u geeft een print aan de ouders . Als ouders daar toestemming voor geven, kunt u de brief ook per e-mail versturen.
Uw school moet in alle gevallen een kopie van de toelatingsbrief in het dossier van het kind bewaren.

Worden de brieven ook in vreemde talen gegenereerd?

Nee.
De brieven zijn in het Nederlands. Dit is gemeentelijk beleid.

Wanneer informeer ik ouders of hun kind is toegelaten of niet?

Voor kinderen aangemeld in de aanmeldperiode dient u tussen 1 en uiterlijk 21 oktober de ouders schriftelijk te laten weten of hun kind is toegelaten.

Rekening houdend met de herfstvakantie is het sterk aan te raden de toelating zo snel mogelijk na 1 oktober af te ronden en waardoor u de ouders al vanaf 1 oktober kan laten weten of hun kind wel of niet is toegelaten. In de aanmeldapplicatie geeft u per kind aan of deze wel of niet is toegelaten. U ontvangt vanuit de aanmeldapplicatie vervolgens voor elk kind een brief die u naar de ouders kunt sturen. Zo voorkomt u werk in de herfstvakantie.

Kinderen die na de aanmeldperiode worden aangemeld, kunt u direct toelaten of afwijzen en u dient ouders hierover binnen zes weken te informeren.

Informeer ik ook de ouders van de kinderen die niet zijn toegelaten?

Ja.
Ook deze ouders krijgen een brief. Deze brief wordt door de applicatie gegenereerd.

Wat doe ik met de ouders waarvan hun kind niet is toegelaten?

U stuurt deze ouders de brief die de applicatie genereert. Het is verder aan de ouders om hierover een besluit te nemen en een andere school te kiezen voor hun kind.

Kan ik voor 1 oktober alvast een aantal één-jarige kinderen toelaten en de ouders informeren?

Nee.
Pas vanaf 1 oktober kunnen ouders van kinderen van één jaar worden geïnformeerd over de toelating. Het informeren van de ouders dient in ieder geval plaats te vinden voor 21 oktober.
Voor kinderen die na aanmeldperiode worden aangemeld, kunt u direct besluiten over de toelating en uiterlijk binnen zes weken.

Waar blijven de gegevens van de niet-toegelaten kinderen die zich wel hadden aangemeld?

Deze kinderen staan in de applicatie onder ‘Afgewezen’. U kunt deze gegevens indien gewenst exporteren naar Excel-bestand. Zo heeft u een lijst met kinderen die u kunt benaderen als u toch nog een plaats heeft.
Afgewezen kinderen kunt u indien van toepassing namelijk alsnog toelaten.

Als ik een kind eenmaal heb toegelaten, mag ik deze dan later alsnog afwijzen?

Nee.
Juridisch gezien mag dit niet. 

Worden wijzigingen na (voorlopige) toelating nog bijgehouden in het systeem?

Ja.
Tot en met het moment dat het kind naar school gaat. Vlak voor dat moment exporteert u de gegevens naar uw administratiesysteem.

Welke gegevens haalt de applicatie uit de Basisregistratie Personen (BRP)? Welke gegevens moet ik dan zelf nog vragen aan de ouder?

Naam, adres, woonplaats, burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum komen uit het BRP. Door het invullen van het juiste BSN vult de applicatie zoveel mogelijk gegevens uit het BRP gelijk in in de kindkaart.
Zelf kunt u gegevens zoals e-mailadres, roepnaam en telefoonnummer aan de ouders vragen en toevoegen.

U hoeft nu nog niet alle gegevens van het kind te noteren. Als de kinderen drie jaar oud zijn volgt een definitieve toelating. Dit schrijft de Wet Passend Onderwijs voor. Op dat moment komt u opnieuw in contact met de ouders en kunt u de gegevens completeren. Voordeel is dat u dan alleen de gegevens van de definitief toegelaten kinderen hoeft te registreren.

Moeten ouders tekenen bij de definitieve aanmelding? Kan dit met de aanmeldapplicatie?

Ja.
De Wet Primair Onderwijs schrijft voor dat bij de definitieve aanmelding ouders schriftelijk toestemming moeten geven. Dit proces is echter geen onderdeel van de Aanmeldapplicatie of de standaard brieven. De school dient dit zelf te organiseren.

U kunt informatie hierover wel toevoegen aan een van de standaardbrieven die het systeem genereert.

Een kind moet op driejarige leeftijd nog definitief worden aangemeld. Wat moet ik doen?

De Wet Passend Onderwijs geeft aan dat ouders hun kinderen schriftelijk moeten aanmelden vanaf de leeftijd van drie jaar. We noemen dit een definitieve aanmelding.
U toetst de ondersteuningsbehoefte van het kind. Vervolgens besluit u over de definitieve toelating. De beslissing hierover neemt u binnen zes weken na de definitieve aanmelding. U toetst de ondersteuningsbehoefte van het kind. 

Bij de definitieve toelating na de derde verjaardag dienen ouders een door de overheid verstrekt document met voornaam, achternaam en BSN te tonen van hun kind. Dit kan een identiteitsbewijs zijn of het bewijs van geboorteaangifte.

We hebben minder aanmeldingen dan ons leerlingplafond. Moeten we dan alle aangemelde kinderen toelaten?

Nee.
De school kan, bij minder aanmeldingen dan het leerlingplafond, een aangemeld kind weigeren als het kind niet voldoet aan de toelatingscriteria. Volledigheidshalve, toelatingscriteria zijn criteria waar het kind aan moet voldoen om toegelaten te worden op de school.

Wanneer komen de gegevens van de toegelaten kinderen in het Leerling Administratie Systeem (LAS)?

Van de toegelaten kinderen kunt u vanuit de Aanmeldapplicatie een bestand downloaden dat in het LAS kan worden ingelezen. Dit kan na afronden van de toelatingsperiode. Het heeft echter voordelen om de download  te maken zo kort mogelijk voor de start van het schooljaar waarin de kinderen vier jaar worden. Op deze manier heeft u de meeste actuele gegevens in de download en dus in uw LAS.
Denk hierbij aan adresgegevens en zekerheid over de plaatsing van een kind (eenmaal toegelaten bestaat de mogelijkheid dat een kind alsnog van school verandert).
Kijk voor de werking bij instructiefilms op deze website.

Hoe werkt het overhevelen naar LAS?

Kijk hiervoor naar de instructiefilms over het gebruik van de  applicatie. Hier staan ook instructiefilms over het overhevelen naar LAS (zowel ESIS als ParnaSys).

Definitief toelaten

Kinderen kunnen pas vanaf drie jaar worden aangemeld zegt de Wet Primair Onderwijs. Hoe zit dit dan in Den Haag?

Sinds de invoering van het passend onderwijs is artikel 40 van de Wet Primair Onderwijs aangepast. Dit artikel stelt dat de aanmelding van een kind pas kan plaatsvinden vanaf het moment dat het kind drie jaar is geworden. Zo kan de ondersteuningsbehoefte van het kind beter worden bepaald.

De wet biedt de mogelijkheid - en in Den Haag maken wij daarvan gebruik - om ook aanmeldingen van kinderen jonger dan drie jaar te registreren. Dit betreft dan in feite een vooraanmelding. Binnen de procedure Eén Aanmeldleeftijd kan deze vooraanmelding overgaan tot een voorlopige toelating.

Een kind in de applicatie is drie jaar geworden. Wat moet ik doen?

Vanaf de dag dat een voorlopig toegelaten kind drie jaar is, kan dit kind definitief toegelaten worden op een school. De applicatie genereert automatisch een brief voor deze kinderen. Deze brief kunt u - indien gewenst - aanpassen en toesturen aan de ouders. U vraagt de ouders hierin om hun kind nu definitief aan te komen melden. Ouders moeten hiervoor schriftelijk toestemming geven.

U bepaalt vervolgens binnen zes weken of u kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van het kind. Als de school van mening is dat zij kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte, moet u overgaan tot definitieve toelating. Mocht uw school niet kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte, dan zoekt u samen met ouders naar een geschikte school. U kunt dit kind niet meer afwijzen.

Ouders met een kind van drie komen hun kind voor het eerst aanmelden. Wat moet ik doen?

Ouders met een kind dat drie jaar is geworden en nog niet is aangemeld op een basisschool, ontvangen van de gemeente een brief met de oproep hun kind aan te melden op de school van voorkeur. 

U moet dit kind aanmelden in de applicatie, zoals u alle aanmeldingen verwerkt in de applicatie. U mag dit kind vervolgens alleen maar afwijzen als
- u geen ruimte heeft in groep 1 of
- als de ouders de grondslag van uw school niet onderkennen.
In elk ander geval moet u dit kind binnen zes weken definitief toelaten, mits u kunt voldoen aan het ondersteuningsprofiel.

Bij de definitieve toelating na de derde verjaardag dienen ouders een door de overheid verstrekt document met voornaam, achternaam en BSN te tonen van hun kind. Dit kan een identiteitsbewijs zijn of het bewijs van geboorteaangifte.


De aanmeldprocedure in Den Haag gaat veranderen voor kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015. De informatie op deze website geldt niet voor hen. Uw schoolleiding is hierover geïnformeerd.