Is uw kind

jaar oud? Meld uw kind dan aan bij een basisschool in Den Haag

Veelgestelde vragen

Vragen van ouders

Vragen van scholen


Algemeen

Wanneer gaat mijn kind naar school?

Vanaf de vierde verjaardag kan uw kind naar de basisschool. Bij veel scholen is het mogelijk om voor de vierde verjaardag al een aantal dagen te wennen. Neem hierover contact op met de school.

Waarom is de procedure Eén Aanmeldleeftijd er?

De procedure heeft als doel:

  1. het bevorderen van gelijke(re) kansen voor ouder(s)/verzorger(s) bij aanmelding en toelating van hun kind op de basisschool van keuze;
  2. het vergroten van transparantie in de richting van ouder(s)/verzorger(s) als het gaat om de wijze en het tijdstip van aanmelden, de toelatingscriteria en het moment van toe- dan wel afwijzing;
  3. ouder(s)/verzorger(s) voldoende gelegenheid c.q. tijd bieden om een schoolkeuze te kunnen maken;
  4. het voorkomen van meervoudige aanmeldingen op scholen en als gevolg hiervan vervuilde wachtlijsten;
  5. een uniforme werkwijze voor ouder(s)/verzorger(s) en scholen met betrekking tot de aanmelding.

Wat houdt de regeling Eén Aanmeldleeftijd in?

De regeling houdt in dat kinderen geboren op of na 1 oktober 2012 na de eerste verjaardag bij één Haagse basisschool aangemeld kunnen worden.

Waarom zijn er in Den Haag afspraken gemaakt over het aanmelden op één basisschool?

Kinderen kunnen vanaf de eerste verjaar bij één Haagse basisschool worden aangemeld. Deze afspraken zijn gemaakt om:
- gelijke kansen op toelating te bevorderen
- voldoende tijd te bieden om schoolkeuze te maken
- transparantie en uniforme werkwijze te vergroten
- meervoudige aanmeldingen te voorkomen

Wie hebben deze afspraken gemaakt?

De afspraken zijn gemaakt door de wethouder van Onderwijs van de gemeente Den Haag en de Haagse schoolbesturen.

Wanneer is de regeling ingegaan?

De regeling is ingegaan op 1 januari 2013 en geldt voor kinderen geboren op of na 1 oktober 2012 die naar groep 1 gaan van een Haagse basisschool.

Voor welke kinderen is de regeling van toepassing?

Kinderen geboren op of na 1 oktober 2012 en die naar groep 1 gaan van een Haagse basisschool.

Voor welke scholen geldt de regeling?

Voor alle basisscholen in Den Haag, met uitzondering van de basisscholen Wolters en Montessorischool Waalsdorp. De regeling geldt niet voor internationale scholen. De internationale scholen zijn alleen toegankelijk voor expats. De regeling geldt (in een beperkte vorm) wel voor het speciaal onderwijs en speciaal basis onderwijs. Deze so- en sbo-scholen kunnen u meer vertellen over het aanmelden. 

Ik weet nu nog niet naar welke school ik mijn kind wil laten gaan. Móét ik mijn kind aanmelden als mijn kind 1 jaar oud is?

Nee, u kunt uw kind ook aanmelden als hij of zij twee, drie of vier jaar oud is. Het is mogelijk dat sommige scholen dan geen plaats meer hebben. Aanmelden voor de eerste verjaardag kan niet.

Wat moet ik doen als mijn kind voor 1 oktober 2012 is geboren?

Dan gelden de afspraken niet voor uw kind. Neem contact op met de school van uw keuze en overleg over de mogelijkheden voor aanmelden en toelating.

Waar kan ik zien hoeveel plaatsen een school heeft in groep 1?

Dat vindt u in de digitale Scholenwijzer op www.denhaag.nl/scholenwijzer

Waar vind ik het toelatingsbeleid van een school?

Het toelatingsbeleid staat in de digitale Scholenwijzer op www.denhaag.nl/scholenwijzer. Het toelatingsbeleid staat ook in de schoolgids die aan u is toegestuurd en op de website van de school. Het toelatingsbeleid wordt binnen de kaders van de wet door scholen zelf bepaald en kan bestaan uit toelatingscriteria en voorrangsregels.

Aanmelden

Wat betekent 'aanmelden'?

Dit betekent uw kind aanmelden bij de school waar u uw kind graag naar school wilt laten gaan als het vier jaar is. Aanmelden betekent niet dat uw kind ook wordt toegelaten. U krijgt een bevestiging van uw aanmelding.

Formeel betreft een aanmelding een ‘vooraanmelding’. De wet schrijft voor dat ouders hun kind pas definitief kunnen aanmelden na hun derde verjaardag. Na die definitieve aanmelding kan een definitieve toelating volgen. Om de leesbaarheid te vergroten kiezen we er echter voor om de term ‘aanmelding’ te gebruiken, terwijl het feitelijk een vooraanmelding betreft.

Wat wordt bedoeld met 'aanmeldperiode' ?

Hiermee wordt de periode aangeduid tussen de eerste verjaardag van uw kind en 30 september daarop volgend. In deze periode kunt u uw kind op één Haagse basisschool aanmelden.

Wordt uw kind één jaar in juli, augustus of september? Dan start de aanmeldperiode van uw kind op 1 juli tot 30 september daarop volgend.

Op uiterlijk 21 oktober hoort u of uw kind wel of niet is toegelaten.

Hoe weet ik wanneer ik mijn kind moet aanmelden?

Alle ouder(s)/verzorger(s) ontvangen een oproepbrief zodra hun kind ongeveer 11 maanden oud is (en uiterlijk op de dag van de eerste verjaardag). In deze brief staat informatie over het aanmelden op één basisschool. Aanmelden kan zodra uw kind één jaar is tot 30 september daarop volgend.

Kinderen die één jaar worden in de maanden juli, augustus en september ontvangen de oproepbrief in juni voorafgaand aan de eerste verjaardag. Deze kinderen kunnen al vanaf 1 juli worden aangemeld op tot 30 september daarop volgend.

Als u kind niet wordt aangemeld, wordt na enkele maanden een herinnering aan u toegestuurd.

U heeft voor het aanmelden op een basisschool geen oproepbrief nodig.

Wat is het verschil tussen aanmelden in de aanmeldperiode en daarna?

Tijdens de aanmeldperiode heeft ieder kind evenveel kans om toegelaten te worden. Afwijzing vindt plaats op basis van het toelatingsbeleid van de school en het aantal plaatsen in groep 1. Wanneer u uw kind aanmeldt in de aanmeldperiode, informeert de school u uiterlijk 21 oktober of uw kind wel of niet is toegelaten.

Aanmelden kan ook na de aanmeldperiode. Het is mogelijk dat er dan geen plek meer is in groep 1 van de school van uw keuze. Wanneer u uw kind aanmeldt na de aanmeldperiode, informeert de school u binnen zes weken na aanmelden of uw kind wel of niet is toegelaten op basis van het toelatingsbeleid en het aantal plekken in groep 1.

Vul hier de geboortedatum van uw kind in om te zien wat voor u van toepassing is.

Moet ik mijn kind zo snel mogelijk na de eerste verjaardag aanmelden? Is er dan meer kans op toelating?

Nee. Voor de kans op toelating maakt het niet uit wanneer u uw kind aanmeldt. Alle aanmeldingen worden gelijk behandeld. U moet uw kind dan wel aanmelden tussen de eerste verjaardag en 30 september daarop volgend (de 'aanmeldperiode').
Uiterlijk 21 oktober stelt de school u op de hoogte over de toelating of afwijzing van uw kind op basis van het toelatingsbeleid en het aantal plekken in groep 1. 

Mijn kind is geboren in juli, augustus of september. Wanneer kan ik mijn kind aanmelden?

Kinderen die geboren zijn in de maanden juli, augustus en september krijgen in juni voorafgaand aan de eerste verjaardag een oproepbrief. Vanaf 1 juli kunt u dit kind aanmelden. U heeft zo, ondanks de zomervakantie, voldoende tijd om uw kind aan te melden.

Kan ik mijn kind op meer dan één school aanmelden?

Nee.
Uw kind kan maar op één basisschool tegelijk zijn aangemeld. Tussentijds wisselen van school kan wel.

Ik heb mijn kind aangemeld. Nu wil ik van school wisselen. Wat moet ik doen?

Ga dan naar de school waar u uw kind nu wilt aanmelden. Meldt uw kind daar aan. Bij de school waar u uw kind eerder was aangemeld, wordt de aanmelding geannuleerd.

Waar kan ik zien hoeveel aanmeldingen een school heeft ontvangen?

Dat staat in de digitale Scholenwijzer op www.denhaag.nl/scholenwijzer.

Mijn kind is 11 maanden en ik heb nog geen brief ontvangen. Wat nu?

U ontvangt een oproepbrief als uw kind ongeveer 11 maanden is (en uiterlijk op de eerste verjaardag). Bent u net verhuisd? Misschien is de brief op het oude adres bezorgd.
Maar ook zonder oproepbrief kunt u uw kind vanaf de eerste verjaardag aanmelden bij één basisschool. Er wordt gevraagd om het burgerservicenummer (BSN) van uw kind.
Kinderen die geboren zijn in de maanden juli, augustus en september kunt u vanaf 1 juli voorafgaand aan hun eerste verjaardag aanmelden. U heeft zo, ondanks de zomervakantie, voldoende tijd om uw kind aan te melden.

Ik ben de oproepbrief kwijt. Wat nu?

U heeft de oproepbrief niet nodig bij het aanmelden op een school. De school vraagt naar het burgerservicenummer of de naam en geboortedatum van uw kind. Het burgerservicenummer vindt u in het paspoort of op de pas van uw zorgverzekeraar. Aanmelden kan als uw kind één jaar oud is.

Ik heb geen bevestiging ontvangen van de aanmelding. Wat moet ik doen?

Informeer bij de school waar u uw kind hebt aangemeld. Zij moeten de aanmelding van uw kind schriftelijk bevestigen.

Ik woon niet in Den Haag. Kan ik mijn kind aanmelden bij een Haagse basisschool?

Met het burgerservicenummer of naam en geboortedatum van uw kind kunt u uw kind aanmelden. Uw kind moet dan wel één jaar oud zijn.

Ik heb mijn kind aangemeld maar ga verhuizen. Moet ik dat aan de school laten weten?

Ja. Stel de school hiervan op de hoogte.

Ik wil mijn kind aanmelden voor groep 2 tot en met 8 van de basisschool? Hoe gaat dat?

De afspraken binnen Eén Aanmeldleeftijd gelden alleen voor kinderen die naar groep 1 gaan. Neem voor het aanmelden van kinderen voor groep 2 tot en met 8 contact op met de school van uw keuze.

Ik heb een kind geboren op of na 01-10-2012 en een kind geboren voor 01-10-2012. Wat moet ik doen?

De aanmelding van uw jongste kind valt onder de regeling Eén Aanmeldleeftijd, de aanmelding van uw oudste kind niet. Het aanmelden van uw oudste kind, waarvoor de regeling niet van toepassing is, kunt u aanmelden op 1 of meerdere scholen in Den Haag. U meldt uw jongste kind aan volgens de regeling van Eén Aanmeldleeftijd op één Haagse basisschool. Daarbij kijkt u of u voldoet aan de toelatingscriteria en voldoende kans maakt op een toelating. Dit kunt u doen op de website http://scholenwijzer.denhaag.nl.

Wanneer  u tijdens de aanmeldperiode aanmeldt, wordt op uiterlijk 21 oktober duidelijk of uw jongste kind is toegelaten op de school van uw keuze. Zo wel, dan ontstaat er mogelijk een verhoogde kans dat ook uw oudste kind op deze school wordt toegelaten, omdat veel scholen voorrang verlenen aan kinderen met een broertje/zusje op school. Zo niet, kan uw kind vanaf dat moment op een andere school worden aangemeld.

Toegelaten of niet

Wat is toelatingsbeleid?

Het toelatingsbeleid van een school bestaat uit toelatingscriteria en voorrangsregels.

Toelatingscriteria zijn criteria waaraan een kind moet voldoen om toegelaten te worden. Een voorbeeld van een toelatingscriterium is dat ouders van het kind de grondslag van de school moeten onderschrijven.

Bijna alle scholen hebben voorrangsregels. Kinderen die aan die voorrangsregels voldoen, krijgen voorrang op kinderen die niet aan (alle) voorrangsregels voldoen. Zo krijgen broertjes en zusjes van leerlingen vaak voorrang. Soms krijgen kinderen voorrang die in de buurt van de school wonen.

Scholen bepalen zelf het toelatingsbeleid. Het beleid kan per school verschillen. Het toelatingsbeleid staat per school op www.denhaag.nl/scholenwijzer.

Wat betekent 'voorlopig' toegelaten?

Als u uw kind aanmeldt op de school van uw keuze, wordt uw kind aan de hand van het toelatingsbeleid wel of niet toegelaten. Deze toelating is een 'voorlopige' toelating.

De wet schrijft voor dat een kind pas na de derde verjaardag definitief aangemeld en toegelaten kan worden op een school. Daarom spreken we over een 'voorlopige' toelating als uw kind nog geen drie jaar is en van een 'definitieve' toelating als uw kind drie jaar of ouder is.

Hoe bepalen scholen welk kind wordt toegelaten?

Dat is aan de school. Zij kijken aan de hand van hun toelatingsbeleid welke kinderen toegelaten worden. Het toelatingsbeleid staat in de Scholenwijzer (www.denhaag.nl/scholenwijzer), in de schoolgids en op de website van de school.

Als er meer aanmeldingen zijn dan een school plaats heeft, wordt er eventueel geloot.

Tijdens de aanmeldperiode maakt het niet uit wanneer u uw kind aanmeldt. Alle kinderen worden getoetst aan hetzelfde beleid. Het is dus niet zo dat de eerste aanmeldingen meer kans maken dan de laatste aanmeldingen.

Ook na de aanmeldperiode kijken scholen naar het toelatingsbeleid. Scholen moeten dan binnen zes weken een kind toelaten of afwijzen. 

Wanneer weet ik of mijn kind is toegelaten?

Wanneer u uw kind heeft aangemeld in de aanmeldperiode, krijgt u uiterlijk 21 oktober van de school een brief. In die brief staat of uw kind is toegelaten of niet. Heeft u na 22 oktober nog geen brief ontvangen? Neem dan contact op met de school waar uw kind is aangemeld.

Wanneer u uw kind heeft aangemeld na de aanmeldperiode, krijgt u binnen zes weken na aanmelding een brief van de school. Heeft u na zes weken nog geen brief ontvangen? Neem dan contact op met de school waar uw kind is aangemeld.

De aanmeldperiode loopt van de eerste verjaardag van uw kind tot en met 30 september daarop volgend.

Mijn kind is niet toegelaten. Wat nu?

U kunt uw kind aanmelden bij een andere school. Op de digitale Scholenwijzer (www.denhaag.nl/scholenwijzer) staat of een school nog plaats heeft. Na een aanmeldperiode staat er vanaf 22 oktober of een school nog plaats heeft. 

Mijn kind is toegelaten. Nu wil ik toch dat mijn kind naar een andere school gaat. Kan dat?

Dit kan. Neemt u contact op met de school van uw keuze om te kijken of daar nog plaats is. U kunt u kind daar aanmelden. De toelating op de eerste school wordt dan automatisch geannuleerd.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit om mijn kind niet toe te laten?

Ja, dat kan bij het schoolbestuur van de school of bij de kantonrechter.

Ik ben de brief kwijt waarin staat dat mijn kind is toegelaten. Wat nu?

Neem contact op met de school waar uw kind voorlopig is toegelaten.

Ik ben de brief kwijt waarin staat dat mijn kind niet is toegelaten. Wat nu?

Neem contact op met de school waar u uw kind heeft aangemeld en waar het niet voorlopig is toegelaten.

Definitief toegelaten

Ik lees dat ik mijn kind definitief moet aanmelden na de derde verjaardag. Wat moet ik doen?

Vanaf de dag dat uw kind drie jaar is, kan uw kind definitief toegelaten worden op een school. U moet uw kind daarvoor definitief aanmelden. Dat staat in de Wet Passend Onderwijs. Het maakt daarbij niet uit of uw kind al eerder is toegelaten op een school of niet.

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig. De school kijkt, vanaf dat een kind drie jaar is, of ze die ondersteuning kan bieden. Soms kan een school dat niet en wordt uw kind niet definitief toegelaten. De school zoekt dan samen met u naar een andere school. Ook dit staat in de Wet Passend Onderwijs.


De aanmeldprocedure in Den Haag gaat veranderen. Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015? Dan geldt voor uw kind een nieuwe procedure. De informatie op deze website geldt niet voor uw kind.